Volební program

PRIORITY POLITICKÉHO HNUTÍ PRO 2016
Volby do krajského zastupitelstva v Jihočeském kraji

PRO BUDOUCNOST
Naším cílem je kraj, ve kterém je člověk na prvním místě, a kde může naplno a svobodně prožít svůj život, a který budeme rozvíjet a chránit pro budoucí generace. Kraj, který podporuje rodinu a vytváří důstojné prostředí pro své obyvatele. Kraj, který je ohleduplný k přírodnímu bohatství a váží si svého kulturního dědictví. Chceme se podílet na budování kraje, který bude skutečným domovem, a na který budou moci být Jihočeši hrdí. Není nám lhostejné prostředí, ve kterém žijeme, a které politika ovlivňuje a vytváří. Mnozí politici jsou často odtržení od reality běžných starostí lidí. My si kontakt s touto realitou uchováváme. Podstatná je pro nás osobní odpovědnost vůči občanům.
Budeme prosazovat princip společenské odpovědnosti, jak ji vnímal již Tomáš Baťa. Politika je pro nás službou a možností, jak se angažovat.
Předpoklad rozvoje a klíč k prosperitě našeho kraje je:

 • odpovědný přístup ke správě věcí veřejných,
 • otevřenost, transparentnost, svoboda informací,
 • kvalitní veřejné služby,
 • rozvoj nových technologií,
 • vyšší zapojení občanů do rozhodování o budoucnosti kraje
 • a zajištění pocitu bezpečí, který ovšem neznamená zvyšování represe a omezování svobody, ale jistota, že v případě potřeby je připravena pomoc.

Podporujeme solidaritu ve společnosti, ale solidaritu, která je motivující a nikoliv vytváření umělého sociálního státu, jehož pravidla demotivují ty, kteří tvrdě pracují, i ty, kteří sociální systém využívají. Solidarita neznamená vytváření nenávisti mezi lidmi. Solidarita znamená ochotu pomoci těm, kteří pomoc skutečně potřebují, jako jsou senioři, zdravotně znevýhodnění, mladé rodiny či samoživitelky. Solidarita neznamená jednorázová řešení v podobě různých dávek, ale zaměření se na hledání cest a možností, jak dlouhodobě pomoci těžké životní situace vyřešit.

Na úrovni kraje se chceme zejména se zaměřit na:

 • snižování byrokracie a zvýšení elektronické komunikace,
 • zvyšování spoluúčasti občanů na rozhodování o věcech veřejných,
 • prosazování vyrovnaného rozpočtu a otevřené hospodaření kraje,
 • kvalitní silniční infrastrukturu a budování obchvatů měst,
 • zajištění bezpečnosti a podporu složek integrovaného záchranného systému,
 • vyšší transparentnost a lépe nastavená pravidla pro dotační politiku kraje ve vztahu k žadatelům o granty, dotace či finanční příspěvky,
 • rozvoj technických oborů a zamezení plošného zavádění inkluzního vzdělávání,
 • rozvoj terénní sociální péče a dostupnou zdravotní péči i v odlehlejších místech kraje.

Jsme:

PRO osobní odpovědnost politiků

 • Politici musí přistupovat k výkonu své funkce odborně a za špatná rozhodnutí nést odpovědnost. Budeme důsledně uplatňovat osobní odpovědnosti politiků včetně nápravných opatření za způsobenou škodu.
 • Stejný postup budeme uplatňovat i vůči úředníkům při výkonu jejich práce.

PRO veřejnou správu bez šikany a byrokracie

 • V době moderních technologií je vhodné, aby úřady nabízely elektronickou komunikaci a občan měl možnost vyřídit si vše potřebné z domova. Elektronické dokumenty nutné pro komunikaci s úřadem musí být dostupné, jednoduše dohledatelné a v otevřených formátech.
 • Jsme zastánci „chytré správy“. Využívání nových technologií je nezbytné pro budoucí rozvoj kraje a zlepšení jeho služeb. Zavádění nových technologií a elektronickou komunikaci s úřady budeme podporovat i na úrovni místních samospráv.

PRO politiku jako službu občanům

 • Slušnost, respekt a úcta musí být samozřejmostí při výkonu politické funkce.
 • Cíle a priority na celé volební období, včetně stanovení termínů jejich dosažení a určení odpovědných osob za jejich realizaci, musí být zveřejněny.
 • Chod úřadu musí být maximálně transparentní s možností přímé kontroly ze strany občanů. Součástí zavedení přímé kontroly občanů je vytvoření mechanismů, které ji zajistí.
 • Podklady pro jednání zastupitelstva musí být zveřejněny s dostatečným časovým předstihem.
 • Budeme podporovat veřejné diskuse tak, aby se občané mohli vyjádřit, jak projednávaným bodům, tak i k záměrům a ke strategickým projektům.
 • Budeme prosazovat zavedení open dat všude tam, kde to zákon výslovně nezakazuje (účetnictví, smlouvy, veřejné zakázky, dotace).
 • Budeme podporovat zveřejňování smluv i nad rámec povinností stanovených zákonem o registru smluv.
 • Budeme podporovat vytváření skutečného veřejného a soutěžního prostředí, i tam, kde to zákon přímo nepožaduje. Veřejné zakázky musí být opravdu veřejné.
 • Budeme prosazovat vyrovnaný rozpočet. Jsme pro vytváření finanční rezerv, které budou sloužit k investicím do rozvoje kraje. S veřejnými prostředky je potřeba zacházet s rozmyslem a neprojídat je.
 • Kraj má možnost podávání legislativních návrhů a tak budeme prosazovat aktivnější přístup kraje k zákonodárné iniciativě při prosazování zájmů jeho obyvatel.

PRO spolurozhodování občanů

 • Budeme prosazovat zavedení participativního rozpočtu na úrovni kraje a zároveň podporovat zavádění participativních rozpočtů v obcích a městech v kraji.

PRO podporu rodiny

 • Budeme podporovat vytváření podmínek pro mladé rodiny, jako například zajištění startovacích bytů.
 • Děti musí mít zajištěny základní potřeby nutné pro jejich zdravý vývoj. Budeme podporovat projekt obědy do škol pro děti z nízkopříjmových rodin.
 • Budeme podporovat aktivity směřující k zajištění dostatečné kapacity předškolních zařízení (mateřské školy, jesle, dětské skupiny).
 • Neexistují transparentní a jasná pravidla pro přidělování grantů na podporu sportu a volnočasových aktivit naší mládeže,

PRO vzdělaný národ

 • Nesouhlasíme s plošným zaváděním inkluzivního vzdělávání, které nereflektuje možnosti škol a nebere v úvahu potřeby a přání rodičů. Nesouhlasíme s rušením či slučováním stávajících speciálních škol. Budeme řešit zásadní nedostatky inkluze s cílem zastavit tento pokus. Na prvním místě musí stát zájmy dítěte a důraz na jeho zdravý rozvoj včetně respektování jeho případných specifických vzdělávacích potřeb. Toto ovšem nesmí být na úkor ostatních dětí.
 • Podpoříme navýšení kapacity poradenských zařízení (SPC, PPP) s cílem zrychlit a zkvalitnit jejich služby včetně odborně kvalifikovaného personálu.
 • Podpoříme zvyšování finanční podpory na zajištění nákladů na speciálně pedagogickou péči (dorovnání platů asistentů pedagoga, finanční bonusy pro učitele, poradenské služby škol, prostředky na další vzdělávání pedagogických pracovníků).
 • Podpoříme rozvoj kvalitního a atraktivního polytechnického vzdělávání a vzájemnou spolupráci na polytechnickém vzdělávání mezi základními, středními, vysokými školami, podnikateli, firmami a přenosu výsledků výzkumů do praxe, finančně podpořit budování a vybavování škol technickými dílnami a odbornými laboratořemi.
 • Budeme podporovat snížení počtů žáků ve třídách běžných škol či rozvoj alternativních typů škol.
 • Dostupné vzdělání musí být prioritou a tak budeme podporovat zachování venkovských škol, které mají problémy s naplněností, s cílem oživit a usnadnit život na venkově.
 • Podpoříme vznik atraktivních volnočasových aktivit na všech typech škol s cílem kvalitně zhodnotit volný čas, zavádění programů finanční gramotnosti a to včetně finanční podpory vedoucích kroužků, trenérů, učitelů, vychovatelů v rámci mimoškolní výchovy, iniciování grantů na podporu malých klubů a mladých sportovců.
 • Budeme motivovat žáky základních škol i studenty technických oborů středních škol k lepším studijním výsledkům. Silnou motivací jsou například prospěchová stipendia.
 • Budeme podporovat instituce zabývající se celoživotní vzděláváním.

PRO důstojný život seniorů

 • Budeme podporovat rovnoměrný rozvoj terénních služeb pro seniory v celém kraji s důrazem na zajištění personální stability jejich poskytovatelů.
 • Budeme podporovat myšlenku provozování senior taxi v městech a obcích v kraji.
 • Na úrovni kraje podpoříme vytvoření pozice krajského koordinátora, který by se naplno zabýval potřebami seniorů, tyto potřeby aktivně zjišťoval, spolupracoval by se všemi seniorskými organizacemi v kraji, napomáhal předávání informací a koordinoval sdílení příkladů dobré praxe v oblasti péče o seniory.
 • Budeme podporovat univerzity třetího věku.

PRO dostupnou lékařskou a sociální péči

 • Budeme prosazovat vytvoření podmínek pro nábor nových lékařů, zdravotních sester a dalšího zdravotnického personálu, aby bylo zajištěno rovnoměrné pokrytí dostupné lékařské péče po celém kraji. Pro zajištění dostupné lékařské péče i v odlehlých částech kraje podpoříme zdravotnická zařízení a nové praxe, a to zejména dětských a praktických lékařů, specializovaných ambulancí a lékařské služby první pomoci - pohotovostí.
 • Podpoříme poskytování studijních stipendií těm budoucím lékařům a sestrám, kteří se zaváží, že budou po určitou dobu vykonávat praxi právě v našem kraji.
 • Podpoříme zřízení pozice krajského ombudsmana pro pacienty v našem kraji, na kterého se bude moci obrátit ten, komu nebyla poskytnuta adekvátní lékařská či sociální péče.
 • Podpoříme rozvoj terénních sociálních služeb a denních stacionářů.
 • Zajistíme, aby finanční příspěvky poskytovatelům sociálních služeb byly rozdělovány transparentně a odpovídaly potřebám a místním podmínkám jejich poskytovatelů.
 • Důležité je zajištění personální stability jednotlivých poskytovatelů sociálních služeb tak, aby nedocházelo k jejich časté fluktuaci.

PRO spravedlivé rozdělování dotací a grantů podle jasných pravidel

 • Dotační politika kraje musí být ve všech oblastech otevřená a transparentní. Dotační politika kraje bez jasných, jednoduchých a transparentních pravidel je živnou půdou pro korupci a klientelismus.
 • Veřejné prostředky musí být přidělovány na základě předem jasných pravidel a dle předem známých hodnotících kritérií.
 • Veškeré finanční příspěvky budou zveřejňovány a to včetně vyúčtování jejich využití.
 • Poskytované granty musí sloužit zejména k realizaci veřejně prospěšných projektů s dopadem na co nejširší skupinu obyvatel.

PRO podporu spolků jako nositelů tradic, kultury i sportu

 • Budeme podporovat aktivity jednotlivých spolků či neziskových organizací, které vytváří přidané hodnoty obecně prospěšné a smysluplné pro životy občanů dle místních podmínek.
 • Budeme podporovat sdílení příkladů dobré praxe a vzájemnou spolupráci mezi spolky, neziskovými organizacemi i místními samosprávami.
 • Nastavíme transparentní a jasná pravidel pro přidělování grantů na podporu sportu a dalších volnočasových aktivit zejména dětí a mládeže.

PRO rozvoj měst i venkova

 • Jako hlavní smysl regionální samosprávy vnímáme zajištění rovnoměrného pokrytí kvalitních a dostupných veřejných služeb v rámci celého regionu. Při plánování budeme brát v úvahu dostupnost služeb, aby nevznikaly vyloučené lokality.
 • Budeme partnery pro představitele místních samospráv a budeme podporovat nejen spolupráci mezi krajem a jednotlivými městy či obcemi, ale také mezi místními samosprávami navzájem.
 • Starostům nabídneme pomocnou ruku při realizaci rozvoje jejich měst a obcí.
 • Na úrovni kraje podpoříme vytvoření pozice krajského architekta, který by se měl zaměřit na koordinaci a zlepšení územního rozvoje kraje a který bude spolupracovat se starosty a pomáhat malým obcí, kteří si svého architekta dovolit nemohou.
 • Podpoříme malé a velké zpracovatele regionálních surovin a místních produktů, čímž nepřímo podpoříme zemědělce v kraji.

PRO zachování přírodního bohatství

 • Zachování přírodního bohatství a ochrana přírody musí jít ruku v ruce se zdravým selským rozumem.
 • Chceme zachovat naše přírodní bohatství pro budoucí generace, ale také chceme zajistit důstojný život občanům zde žijícím. O rozvoji obcí v přírodně chráněných oblastech by měli mít možnost rozhodovat lidé, kteří tam žijí, protože oni vědí, co jejich obec potřebuje a z hlediska rozvoje bude smysluplné. Je hloupé si myslet, že lidé, kteří žijí například na Šumavě by ji byli ochotni prodat a nezáleželo by jim na ochraně přírody. Ba naopak pro většinu z nich je Šumava domovem, který chtějí chránit, ovšem musí mít také možnost důstojného života a obživy.
 • Souhlasíme s využitím jaderné energie, která je mnohdy přívětivější k životnímu prostředí než jiné zdroje.

PRO kvalitní dopravní infrastrukturu

 • Kvalitní silniční infrastruktura je pro nás prioritou a nezbytným předpokladem pro budoucí rozvoj kraje. Kraj nemůže přímo ovlivňovat výstavbu dálnic či silnic I. třídy, které v Jihočeském kraji velmi chybí, ale může aktivněji působit na představitele státní správy.
 • Budeme podporovat nastavení rozumné a reálné strategie výstavby a oprav silniční infrastruktury, kdy prioritou je především výstavba obchvatů větších měst. Musíme nejdříve zajistit slušnou silniční infrastrukturu pro obyvatele, kteří v kraji žijí, a pak se můžeme pouštět například do řešení letiště.

PRO bezpečný kraj

 • Nepodpoříme rozhodnutí, která by mohla vést k vytváření zařízení či umisťování nelegálních osob v našem kraji.

PRO rozvoj podnikání a podporu vytváření pracovních příležitostí

 • Budeme podporovat nové podnikatele, a to například nabídkou poradenství při zahájení podnikání.
 • Budeme podporovat nové investory v našem kraji, kteří budou vytvářet nová pracovní místa.

A jaký chcete kraj Vy?